مرگ کلئوپاترا

تابلو مرگ کلئوپاترا، آخرین فرعون مصر باستان در اسکندریه. اثر «گویدو کانیاچی» نقاش ایتالیایی قرن هفدهم. کلئوپاترا به قصد خودکشی یک مار کبرای مصری را بر روی سینه خود‌‌ رها کرد.